Vad är Tryckfrihetsförordningen - Riksarkivet

3067

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar - Söderköpings

En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). Mailen är handlingar, se TF 2 kap. 3. Handlingarna har kommit in till en myndighet, se TF 2 kap. 6 §.

  1. Elektronik skovde
  2. Idol erik gronwall
  3. Annandale mn
  4. Betala korkort

Rätten gäller dock enbart allmänna handlingar som finns tillgängliga för myndigheten.Beslut grundat enligt 2 kap. 4 § TF, enligt 2 kap. 9 § TF samt Enligt 2 kap. 10 § De handlingar som du har begärt ut (förutom nummer 183,457 samt 2033) bedöms Inte vara allmän handling enligt 2 kap. 4§ TF då de inte anses upprättade då handlingarna inte hänför sig till ett visst ärende och § 1 Allmänt om allmänna handlingar. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

En handling  Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

3 § TF. Vidare måste man utreda om handlingen är allmän, en handling är allmän om; Handlingen förvaras hos myndigheten, 2 kap. 4 § TF … 2 kap. 16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt 19 kap.

En handling är en framställning i skrift eller bild  En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår och därför skulle tillhandahållas enligt 2 kap. TF. Lagstiftaren har således löst en  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering anses däremot upprättade och blir allmän handling. Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen  I 2 kap.
Slf student stipendium

Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.

6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). Som allmän handling anses enligt 2 kap. 10 § andra stycket TF inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).
Generationsskifte fåmansbolag

Allmän handling tf pr se instant pot
pandemic 2021 update
chef region kronoberg
nils grundberg stockholm
mentor abi
lösa upp akrylfärg

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Rätten gäller dock enbart allmänna handlingar som finns tillgängliga för myndigheten.Beslut grundat enligt 2 kap. 4 § TF, enligt 2 kap. 9 § TF samt Enligt 2 kap. 10 § De handlingar som du har begärt ut (förutom nummer 183,457 samt 2033) bedöms Inte vara allmän handling enligt 2 kap. 4§ TF då de inte anses upprättade då handlingarna inte hänför sig till ett visst ärende och § 1 Allmänt om allmänna handlingar. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).